Chỉ cần án phím ủy thác online 1 lần - lần sau ko cần kick hoạt ở website

cứ đứng đúng vị trí là lên điểm

sau 12h đêm điểm ủy thác sẽ suy giảm dần 10

Giờ ùy thác online là : ( 1 phút = 1 điểm ủy thác )

  • 10h sáng - 15h chiều
  • 16h chiều đến 20h tối
  • 21h tối - 9h sáng

 

CÁc bạn ủy thác online 24/24 cũng được ko cần phải out ủy thác lại

Các giờ sau được x5 điểm so với các giở khác

Giờ ùy thác online là : ( 1 phút = 5 điểm ủy thác )
 

  • từ 9h01 - 9h59'
  • từ 14h01- 14h59'
  • từ 20h01- 20h59'
Admin