Giới thiệu 7 sét đồ thần hiệp sĩ
 
Chỉ có trong alphatest game


1. Hiệp sĩ DK2. Hiệp sĩ DW

3. Hiệp sĩ ELF

4. Hiệp sĩ MG


5. Hiệp sĩ DL

6. Hiệp sĩ SM

7. Hiệp sĩ RF


GM